BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Prevencija nasilnog ekstremizma

PRONI je jedna od prvih organizacija iz BiH koja radi na prevenciji nasilnog ekstremizma sa fokusiranim istraživanjem, obukom za omladinske radnike, kampanjama i dokumentarnim filmovima. Naš rad je prepoznat kao primjer dobre prakse u studiji koju je objavilo partnerstvo mladih EU i Vijeća Evrope. Naša ekspertiza u ovoj oblasti proširena je i prepoznata na svjetskom nivou. Krenuli smo od realizacije lokalnih aktivnosti, a danas radimo na projektima koji okupljaju partnere iz BiH, regije, Evrope, Azije.

Kroz ovu oblast pružamo podršku i povećavamo učešće mladih žena i muškaraca u aktivnostima koje imaju za cilj spriječavanje nasilnog ekstremizma. Dajemo prioritet značajnim mehanizmima angažovanja na lokalnom i nacionalnom nivou, kako je navedeno u rezolucijama UN 2178 i 2250; te pružamo fizičko, socijalno i emocionalno sigurno i podsticajno okruženje za učešće mladih žena i muškaraca u spriječavanju nasilnog ekstremizma. Kontinuirano identifikujemo postojec i kreiramo nove alate i mehanize koje mladi mogu koristiti kako bi spriječili radikalizaciju (posebno u društvenim medijima). PRONI je osnivač i kreator online platformi nenasilno.ba i counter.ba, prvih web stranica u BiH posvećenih ovom pitanju. PRONI je inicijator pozitivnih zakonskih promjena u Zakonu o udruženjima i fondacijama kroz aktivizam mladih u BiH i saradnju mladih iz oba BiH entiteta (Federaciju BiH i Republiku Srpsku) i Brčko distrikta BiH. Nastojimo povećati nivo razmjene znanja između omladinskih aktivista u mrežama/koalicijama mladih i unaprijediti njihove kapacitete za zagovaranje, lobiranje i samostalan rad na prevenciji radikalizacije mladih. Kroz fokusirane aktivnosti podižemo svijest građana i građanki, pogotovo mladih, o rizicima radikalizacije i ulozi mladih i građana i građanki u prevenciji nasilnog ekstremizma.

Pored toga, radimo na informisanju mladih iz BiH o važnosti suzbijanja govora mržnje na internetu, širenju svijesti o značaju međusobne tolerancije i pomoći mladima u multietničkim sredinama, smanjenju nivoa prihvatanja govora mržnje na društvenim mrežama, povezivanju mladih aktivista za ljudska prava da mapiraju govor mržnje na internetu i razviju instrumente sa konstruktivnim odgovorima, unapređenju uloge mladih i nevladinih organizacija u borbi protiv nasilnog ekstremizma. PRONI je inicijator pozitivnih zakonskih promjena i dopuna Zakona o komunikacijama kojima bi se regulisalo pitanje govora mržnje na društvenim mrežama.

PRONI je organizator najvećih događaja u BiH na ovu temu, a koji su okupljali relevantne aktere iz omladinskog sektora, međunarodnih organizacija, vladinih institucija, predstavnike medija s ciljem kreiranja podsticajnog okruženja za borbu protiv nasilnog ekstremizma i poboljšanja saradnje ključnih aktera u ovoj oblasti.

Ovdje poseban fokus stavljamo na iscrpna istraživanja ove oblasti i stanja u bosanskohercegovačkom društvu kada je u pitanju nivo razvijenosti i prisustva negativnih uticaja ekstremizma i radikalnih ideja.

Neka od naših istraživanja su:  

  • Savremeni mladi u bosanskohercegovačkom društvu: Izazovi i stavovi po pitanju radikalizacije i esktremizma;
  • Stakeholderi (de) radikalizacije u Bosni i Hercegovini;
  • Trendovi radikalizacije u Bosni i Hercegovini;
  • (De) radikalizacija i integracija: pravo i politike.

PRONI je prva organizacija u BiH koja je kreirala amaterske dokumentarne filmove u svrhu prevencije radikalizma i nasilnog esktremizma kod mladih. Jedan od njih je film “POTRAGA” koji govori o mladoj osobi iz Brčko distrikta BiH koja je u tinejdžerskim godinama bila izložena idejama jednog od najtraženijih terorista svijeta kao i o generalnoj slici o ekstremizmu na području Brčko distrikta BiH. U filmu su predstavljeni razlozi odlaska mladih na strana ratišta, ko radi na prevenciji i na koji način, kako sve to utiče na mlade osobe i kakva je situacija danas u Brčko distriktu BiH.