BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Javni poziv za članove/ice Radne grupe za izradu Gender Akcionog Plana Brčko distrikta BiH

Udruženje “PRONI” Centar za omladinski razvoj Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu PRONI) raspisuje Javni poziv za članove/ice Radne grupe za izradu Gender Akcionog Plana Brčko distrikta BiH, a koji se realizuje kroz projekat “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan
Brčko distrikt BiH”.

SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.


Projekat “Gender Akcioni Plan Brčko distrikt BiH” za cilj ima poboljšati ravnopravnost i pravo žena i muškaraca po modelu Evropske povelje o rodnim politikama na nivou Brčko distrikta BiH. Projekat je baziran i proizlazi iz domaćih dokumenata, kao i međunarodnih obaveza, koje je Bosna i Hercegovina preuzela ratifikacijom konvencija iz oblasti ravnopravnosti spolova, u obavezi Bosne i Hercegovine je da izradi Gender Akcioni Plan. Međutim, kako je Bosna i Hercegovina podijeljena na dva entiteta i Brčko distrikt BiH  koji je zasebna jedinica, obaveza Brčko distrikta BiH je takođe razvoj GAP Brčko distrikt BiH, a što je navedeno kao prioritet i u Strategiji razvoja Brčko distrikta BiH 2021 – 2027 godina. Prednosti postojanja Gender akcionog plana su da pruži jasan i koncizan okvir za rješavanje pitanja rodne ravnopravnosti, pomaže u određivanju prioriteta i
efikasnoj alokaciji resursa za inicijative za rodnu ravnopravnost, povećava odgovornost i praćenje napretka u oblasti rodne ravnopravnosti, poboljšava učešće svih zainteresovanih strana, uključujući žene i djevojke, u procesima donošenja odluka i jača koordinaciju i saradnju između različitih aktera i organizacija koje rade na rodnoj ravnopravnosti.

Ovim javnim pozivom se pozivaju kandidati za članove/ice Radne grupe za izradu Gender akcionog plana Brčko distrikta BiH, koji dolaze ispred vladinih institucija, organizacija civilnog društva i zajednice, kako bi se osiguralo da se njihove perspektive i potrebe uzmu u obzir prilikom izrade Gender akcionog plana Brčko distrikta BiH.

Cilj je kreirati grupu sa minimalno 20 članova/ica iz javnog, privatnog i nevladinog sektora Brčko distrikta BiH u ravnomjernom procentu. Šta se od kandidata očekuje i link za prijavu možete pronaći u tekstu javnog poziva ispod.