BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Menadžment i organizacija rada u omladinskom klubu – Danny Spahić

Prilikom organizacije nevladinog udruženja neophodno je okupiti minimalno 3 osobe koje su zainteresirane da budu dio organizacije, sve tri osobe moraju da budu državljani Bosne i Hercegovine sa prijavljenim prebivalištem u bilo kojem dijelu Bosne i Herceogivne. Prvi korak nakon što su se okupile minimalno tri osobe jeste da se kreira statut udruženja prema kojem će organizacija sprovoditi svoje aktivnosti. Statut udruženja mora se kreirati u skladu sa zakonom i u statutu moraju biti definisane sve karakteristike udruženja od članstva, ciljeva, aktivnosti udruženja do organa udruženja, logotipa, pečata i tako dalje. Nakon što je statut napisan onda članovi potencijalnog udruženja mogu da održe osnivačku skupštinu udruženja. Na osnivačkoj skupštini moraju prisustvovati minimalno tri osobe koje će ćiniti osnivače udruženja i upravni organ udruženja. Kako bi osnivačka skupština bila važeća neophodno da je da se imenuje predsjedavajući/a osnivačke skupštine kao i zamjenik, da se usvoji statut, da se osvoji akt o osnivanju udruženja, te imenuje upravni organ udruženja. Na skupštini se mora voditi zapisnik gdje se mora navesti dnevni red, rezultati glasanja za svaku od gore navedenih stavki za koje je neophodno glasanje, trebaju se navesti sve odluke koje su donošene i tek nakon potpisa predsjedavajuće/g osnivačke skupštine može se započeti idući korak. Sljedeći korak prilikom osnivanja udruženja je uplata taksi koje je naredilo nadležno kantonalno ministrastvo (u Federaciji Bosne i Hercegovine). Nakon izvršenih uplata taksi onda osnivač udruženja predaje uplatnice kojima se potvrđuje uplata taksi, zapisnik sa osnivačke skupštine, statut udruženja, kopije ličnih karti svih članova upravnog tijela udruženja. U zapisniku sa osnivačke skupštine moraju biti donešene odluke o osnivanju udruženja kroz osnivački akt, zahtjev za upis u sudski registar, odluka o imenovanju zastupnika udruženja, odluka o imenovanju upravnog tijela udruženja. Sve navedene dokumente neophodno je donijeti u gradsku upravu u dvije kopije i protokolisati. Nakon donešene odluke, koja prema procedurama maksimalno traje do 14 dana, udruženje će dobiti obavijest, ukoliko je sva dokumentacija bila ispravna da je udruženje registrovano u sudskom registru. Nakon toga, legalni zastupnik udruženja mora da odnese ovjerenu kopiju iz sudskog registra udruženja kako bi udruženje moglo da izradi pečat udruženja u skladu sa statutom. Također je neophodno da udruženje napravi i tekući račun u nekoj od banaka u Bosni i Herceogovini kroz koje će stupiti i djelovati u platnom prometu. Važno je također da udruženje nakon osnivanja nađe i računovodstveni servis preko kojeg će raditi finansijske izvještaje (godišnji finansijski izvještaj za poresku upravu, bilans stanja i bilans uspjeha udruženja). Ovi dokumenti su potrebni nadzornim organima platnog prometa kako bi se uvjerili u legalnost i ispravnost poslovanja nevladinog udruženja. Drugi finansijski dokumenti su često potrebni prilikom stvaranja partnerstava sa drugim nevladinim udruženjima, preduzećima, međunarodnim organizacijama ili vladinim institucijama. Tek nakon što su ispoštovane sve procedure onda organizacija može da počne sa radom i da sprovode aktivnosti. Neposredno nakon osnivanja udruženja, članovi rade na brendiranju, stvaranju identiteta i kulture udruženja prema kojem će djelovati. Unutar udruženja veoma često se imenuju i timovi i kreiraju se strategije rada udruženja. Važni dokumenti koji se mogu donijeti nakon osnivanja udruženja a koji pomažu radu su razni pravilnici o radu koji dodatno definišu procedure, prava i obaveze članova udruženja. Česti primjeri pravilnika u nevladinom sektoru su pravilnik o radu, pravilnik o radu skupštine, pravilnici o raznih disciplinskim pitanjima, svi ovi dokumenti omogućavaju pravično vođenje nevladine organizacije i pomažu u kreiranju sistema uspješne nevladine organizacije.