BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

LIČNI RAZVOJ OMLADINSKOG RADNIKA – VRIJEDNOSTI I GRANICE U RADU – David Pavlović

Profesionalni prijatelj

U okrutnom svijetu, gdje su različosti neprihvatljive, u malim sredinama gdje druga ideja ne smije doći do izražaja, u državi gdje je sve komplikovano, u osjetljivom životnom periodu postoji rješenje gdje mladi čovjek može ispoljiti svoju kreativnost.

Prostor u kojem može doći do izražaja zove se omladinski rad. Za shvatanje omladinskog i brzo adaptiranje u njega potreban je omladinski radnik. To nisu nikakvi naučnici ili supertalentovani ljudi, to su isti kao i vi, ljudi željni da provedu svoje ideje i da svoje usvojeno znanje prenese na druge. 

Omladinski radnik se postaje kroz niz edukacija i usavršavanja u polju rada sa mladima. Postaje se kroz vrijeme, sticanjem iskustva. Postaje se razumijevanjem, empatijom, podrškom, željom, motivacijom i odgovornošću u radu sa mladima…

Zadatak omladinskog radnika nije jednostavan, ali proizvod tog  zadatka je jedno veliko zadovoljstvo.

Meni je omladinski rad dao veliko samopouzdanje, ispoljio kreativnost i dao mi priliku da učestvujem u društvu. Učešće je ključni element procesa omladinskog rada. Odnosi se na način rada koji omogućava zajedničko donošenje odluka mladih i omladinskih radnika/ca, te time promoviše lični i socijalni razvoj.

Da nije sve onako kako okolina kaže i da treba malo da “mućnemo” glavom, pomaže nam omladinski rad. Vrijednosti i uvjerenja su proizvod više faktora. Stiču se kroz porodicu, školu, prijatelje, masovne medije. Roditelji, vršnjaci, učitelji, profesori, kao i omladinski radnici imaju važnu ulogu u ovom procesu, jer se deo njihovog vrednosnog sistema prenosi na mlade.

Važan aspekt omladinskog rada je pomaganje mladima da istraže i preispituju svoje vrednosti i stavove, kao i da shvate i prihvate tuđe.

Omladinski rad ne uvrežava određeni set vrednosti, nego osposobljava mlade za racionalno i moralno prosuđivanje na osnovu čega oni kreiraju svoj vrednosni sistem.

Osobina koja čini dobrog omladinskog radnika je razumijevanje. Promovisanje prihavatanja i razumijevanja drugih je princip koji je potkrijepljen sa vrijednostima ravnopravnosti, različitosti i međuzavisnosti.

Ono uključuje osposobljavanje mladih da vrednuju i poštuju sebe i druge, te teži ka cenjenju razlika i međuzavisnosti ljudi u zajednici/društvu.

Vrijednosti koje omladinski radnik treba da promoviše su:

− Ravnopravnost i inkluzija mladih
− Uključenost mladih u procesu donošenju odluka
− Partnerski odnos sa mladima
− Međusektorska saradnja
− Dobrovoljno učešće mladih
− Mladi kao resurs, a ne kao problem

Kod svakog onog ko se bavi omladinskim radom mora da postoje etički principi.

Omladinski/e radnici/ce imaju obavezu da:

Tretiraju mlade ljude sa poštovanjem

• poštovanje svake mlade osobe, izbjegavajući bilo kakav oblik diskriminacije na osnovu njihove rase, religije, polne/rodne pripadnosti, seksualne orijentacije, nacionalne pripadnosti, uzrasta, obrazovanja, socioekonomskog statusa i dr.

• jasno objašnjavanje prirode i granice povjerljivosti, kao i da se informacije povjerene u jednu svrhu, ne smeju koristiti u druge svrhe bez odobrenja mlade osobe – osim ukoliko je vidljiva jasna opasnost za mladu osobu, omladinskog/u radnika/cu ili nekog/u drugog/u pojednica/ku.

Poštuju i promovišu prava mladih da donose svoje izbore i odluke

informisanje i vođenje diskusija sa mladima o različitim mogućnostima i ishodima određenih odluka i izbora pre donošenja krajnjih odluka

omogućavanje prilika za učenje, kako bi se razvili kapaciteti i samopouzdanje za aktivno učešće u procesu donošenja odluka

poštovanje izbora mladih ukazujući im na činjenicu da posledice njihovih izbora ne smeju ugroziti nijedan segment ljudskih prava

Promovišu i obezbjeđuju dobrobit i sigurnost mladih
preuzimanje odgovornosti za procenu rizika i bezbjednosti mladih u aktivnostima u kojima učestvuju
preuzimanje odgovornosti za sopstvenu stručnost i kompentencije, kao i za stručnost i kompetencije ostalih zaposlenih i volontera/ki
obavještavanje odgovarajućih institucija i preduzimanje odgovarajućih mera ukoliko postoji određeni rizik i opasnost za mlade
Podsticanje mladih da uče putem suočavanja sa izazovima u obrazovnim aktivnostima uz izbjegavanje nepotrebnog rizika

Doprinose promovisanju društvene pravde za mlade i društvo u cjelini

promovisanje pravednog ponašanja i reagovanje na diskriminatorne akcije i stavove
• ohrabrivanje mladih da poštuju različitosti posebno u kontekstu multikulturalnog društva
ukazivanje na nepravedne politike i prakse i raditi na njihovim promjenama
promovisanje učešća mladih u omladinskom radu, javnim strukturama i društvu
ohrabrivanje mladih na udruživanje, i rad na pitanjima koja su od zajedničkog interesa

PROFESIONALNI PRINCIPI

Omladinski/e radnici/ce imaju obavezu da:

Uviđaju i razumiju granicu između ličnog i profesionalnog života

Što uključuje:

• uviđanje i razumjevanje granice između razvijanja odnosa sa mladima koji pruža podršku i brigu i nužnosti održavanja profesionalnog odnosa
nerazvijanje ličnih odnosa sa mladima, naročito intimnih i seksualnih odnosa – u slučaju ostvarenja takvog odnosa, mora se podneti izveštaj nadređenom koji treba da preduzme odgovarajuće akcije
ne zloupotrebljavati profesionalni angažman u cilju ostvarivanja intimnih i seksualnih odnosa sa mladima, kolegama, saradnicima.
neučestvovanje u aktivnostima koje su povezane sa poslom iz lične koristi i prihvatanje poklona i usluga od mladih koje bi mogle kompromitovati profesionalni integritet
• paziti da lično ponašanje u javnosti izvan radnog vremena ne naruši povjerenje mladih kao i profesionalni integritet

Da budu odgovorni prema mladima, njihovim roditeljima i starateljima, kolegama i širem društvu

Što uključuje:

• shvatanje da odgovornost prema različitim grupama može dovesti do konflikta interesa i da takvim situacijama treba potražiti savet kako bi se donijela odgovarajuća odluka
otvorenost i iskrenost kada radimo sa mladima, omogućavati im pristup informacijama i podršku pri izboru i donošenju odluka koje se tiču njihovog života i učešća u aktivnostima omladinskog rada
• da su djelovanja omladinskog/e radnika/ce u skladu sa zakonom

Razvijaju veštine i kompetencije koje su potrebne za posao

Što uključuje:

• preuzimanje samo onog posla i odgovornosti za koje omladinski/e radnici/ce imaju potrebna znanja, veštine, sposobnosti kao i potrebnu podršku
traženje povratne informacije od mladih i od kolega o kvalitetu obavljenog posla, kao i konstantno unapređivanje ličnih veština, znanja i sposobnosti
• prepoznati kada su nova znanja, veštine i sposobnosti potrebne te potražiti i preduzeti relevantnu doedukaciju

Podsticati i uključivati se u debate o etici u omladinskom radu

Što uključuje:

razvijanje svesti o ličnim vrednostima omladinskog/e radnika/ce i njihovom uticaju na etičke principe omladinskog rada
propitivanje etičkih principa, učestvovanje u diskusijama sa kolegama/inicama u cilju razvoja organizacije u kojoj omladinski/a radnik/ca radi, kao i celokupnom razvoju profesije omladinskog rada
razvijanje svijesti o potencijalnim konfliktima između ličnih i profesionalnih vrednosti, kao i između interesa i prava različitih pojedinaca/ki i etičkih principa omladinskog rada
prepoznavanje važnosti kontinuirane refleksije i debate o etičkim principima, te prihvatanje ovog dokumenta kao radne verzije koja treba da bude predmet diskusija

Rad sa službama i institucijama koje navedene principe razmatraju

• pobrinuti se da su kolege/inice, zaposleni/e kao i mladi, upoznati sa etičkim principima omladinskog rada
• spremnost na uključivanjenje u interpretacije, pojašnjavanja i diskusije o etičkim principima
spremnost na prigovor stavovima i praksi drugih kolega/inica ili organizacija/institucija, čija je praksa suprotna navedenim etičkim principima

Ipak, sve su to stručne definicije i podjele, koje je već neko unaprijed zapisao. Važno je da bude čovjek, dobar čovjek, da mladi ljudi sa kojim radite osjete da ste im prijatelj. Da mogu imati prijatelja u vama, da se mogu osloniti na vas. Možda im niste pravi prijatelj, ali budite onaj “profesionalni prijatelj”.