LIČNI RAZVOJ OMLADINSKOG RADNIKA – VRIJEDNOSTI I GRANICE U RADU – David Pavlović

Profesionalni prijatelj

U okrutnom svijetu, gdje su različosti neprihvatljive, u malim sredinama gdje druga ideja ne smije doći do izražaja, u državi gdje je sve komplikovano, u osjetljivom životnom periodu postoji rješenje gdje mladi čovjek može ispoljiti svoju kreativnost.

Prostor u kojem može doći do izražaja zove se omladinski rad. Za shvatanje omladinskog i brzo adaptiranje u njega potreban je omladinski radnik. To nisu nikakvi naučnici ili supertalentovani ljudi, to su isti kao i vi, ljudi željni da provedu svoje ideje i da svoje usvojeno znanje prenese na druge. 

Omladinski radnik se postaje kroz niz edukacija i usavršavanja u polju rada sa mladima. Postaje se kroz vrijeme, sticanjem iskustva. Postaje se razumijevanjem, empatijom, podrškom, željom, motivacijom i odgovornošću u radu sa mladima…

Zadatak omladinskog radnika nije jednostavan, ali proizvod tog  zadatka je jedno veliko zadovoljstvo.

Meni je omladinski rad dao veliko samopouzdanje, ispoljio kreativnost i dao mi priliku da učestvujem u društvu. Učešće je ključni element procesa omladinskog rada. Odnosi se na način rada koji omogućava zajedničko donošenje odluka mladih i omladinskih radnika/ca, te time promoviše lični i socijalni razvoj.

Da nije sve onako kako okolina kaže i da treba malo da “mućnemo” glavom, pomaže nam omladinski rad. Vrijednosti i uvjerenja su proizvod više faktora. Stiču se kroz porodicu, školu, prijatelje, masovne medije. Roditelji, vršnjaci, učitelji, profesori, kao i omladinski radnici imaju važnu ulogu u ovom procesu, jer se deo njihovog vrednosnog sistema prenosi na mlade.

Važan aspekt omladinskog rada je pomaganje mladima da istraže i preispituju svoje vrednosti i stavove, kao i da shvate i prihvate tuđe.

Omladinski rad ne uvrežava određeni set vrednosti, nego osposobljava mlade za racionalno i moralno prosuđivanje na osnovu čega oni kreiraju svoj vrednosni sistem.

Osobina koja čini dobrog omladinskog radnika je razumijevanje. Promovisanje prihavatanja i razumijevanja drugih je princip koji je potkrijepljen sa vrijednostima ravnopravnosti, različitosti i međuzavisnosti.

Ono uključuje osposobljavanje mladih da vrednuju i poštuju sebe i druge, te teži ka cenjenju razlika i međuzavisnosti ljudi u zajednici/društvu.

Vrijednosti koje omladinski radnik treba da promoviše su:

− Ravnopravnost i inkluzija mladih
− Uključenost mladih u procesu donošenju odluka
− Partnerski odnos sa mladima
− Međusektorska saradnja
− Dobrovoljno učešće mladih
− Mladi kao resurs, a ne kao problem

Kod svakog onog ko se bavi omladinskim radom mora da postoje etički principi.

Omladinski/e radnici/ce imaju obavezu da:

Tretiraju mlade ljude sa poštovanjem

• poštovanje svake mlade osobe, izbjegavajući bilo kakav oblik diskriminacije na osnovu njihove rase, religije, polne/rodne pripadnosti, seksualne orijentacije, nacionalne pripadnosti, uzrasta, obrazovanja, socioekonomskog statusa i dr.

• jasno objašnjavanje prirode i granice povjerljivosti, kao i da se informacije povjerene u jednu svrhu, ne smeju koristiti u druge svrhe bez odobrenja mlade osobe – osim ukoliko je vidljiva jasna opasnost za mladu osobu, omladinskog/u radnika/cu ili nekog/u drugog/u pojednica/ku.

Poštuju i promovišu prava mladih da donose svoje izbore i odluke

informisanje i vođenje diskusija sa mladima o različitim mogućnostima i ishodima određenih odluka i izbora pre donošenja krajnjih odluka

omogućavanje prilika za učenje, kako bi se razvili kapaciteti i samopouzdanje za aktivno učešće u procesu donošenja odluka

poštovanje izbora mladih ukazujući im na činjenicu da posledice njihovih izbora ne smeju ugroziti nijedan segment ljudskih prava

Promovišu i obezbjeđuju dobrobit i sigurnost mladih
preuzimanje odgovornosti za procenu rizika i bezbjednosti mladih u aktivnostima u kojima učestvuju
preuzimanje odgovornosti za sopstvenu stručnost i kompentencije, kao i za stručnost i kompetencije ostalih zaposlenih i volontera/ki
obavještavanje odgovarajućih institucija i preduzimanje odgovarajućih mera ukoliko postoji određeni rizik i opasnost za mlade
Podsticanje mladih da uče putem suočavanja sa izazovima u obrazovnim aktivnostima uz izbjegavanje nepotrebnog rizika

Doprinose promovisanju društvene pravde za mlade i društvo u cjelini

promovisanje pravednog ponašanja i reagovanje na diskriminatorne akcije i stavove
• ohrabrivanje mladih da poštuju različitosti posebno u kontekstu multikulturalnog društva
ukazivanje na nepravedne politike i prakse i raditi na njihovim promjenama
promovisanje učešća mladih u omladinskom radu, javnim strukturama i društvu
ohrabrivanje mladih na udruživanje, i rad na pitanjima koja su od zajedničkog interesa

PROFESIONALNI PRINCIPI

Omladinski/e radnici/ce imaju obavezu da:

Uviđaju i razumiju granicu između ličnog i profesionalnog života

Što uključuje:

• uviđanje i razumjevanje granice između razvijanja odnosa sa mladima koji pruža podršku i brigu i nužnosti održavanja profesionalnog odnosa
nerazvijanje ličnih odnosa sa mladima, naročito intimnih i seksualnih odnosa – u slučaju ostvarenja takvog odnosa, mora se podneti izveštaj nadređenom koji treba da preduzme odgovarajuće akcije
ne zloupotrebljavati profesionalni angažman u cilju ostvarivanja intimnih i seksualnih odnosa sa mladima, kolegama, saradnicima.
neučestvovanje u aktivnostima koje su povezane sa poslom iz lične koristi i prihvatanje poklona i usluga od mladih koje bi mogle kompromitovati profesionalni integritet
• paziti da lično ponašanje u javnosti izvan radnog vremena ne naruši povjerenje mladih kao i profesionalni integritet

Da budu odgovorni prema mladima, njihovim roditeljima i starateljima, kolegama i širem društvu

Što uključuje:

• shvatanje da odgovornost prema različitim grupama može dovesti do konflikta interesa i da takvim situacijama treba potražiti savet kako bi se donijela odgovarajuća odluka
otvorenost i iskrenost kada radimo sa mladima, omogućavati im pristup informacijama i podršku pri izboru i donošenju odluka koje se tiču njihovog života i učešća u aktivnostima omladinskog rada
• da su djelovanja omladinskog/e radnika/ce u skladu sa zakonom

Razvijaju veštine i kompetencije koje su potrebne za posao

Što uključuje:

• preuzimanje samo onog posla i odgovornosti za koje omladinski/e radnici/ce imaju potrebna znanja, veštine, sposobnosti kao i potrebnu podršku
traženje povratne informacije od mladih i od kolega o kvalitetu obavljenog posla, kao i konstantno unapređivanje ličnih veština, znanja i sposobnosti
• prepoznati kada su nova znanja, veštine i sposobnosti potrebne te potražiti i preduzeti relevantnu doedukaciju

Podsticati i uključivati se u debate o etici u omladinskom radu

Što uključuje:

razvijanje svesti o ličnim vrednostima omladinskog/e radnika/ce i njihovom uticaju na etičke principe omladinskog rada
propitivanje etičkih principa, učestvovanje u diskusijama sa kolegama/inicama u cilju razvoja organizacije u kojoj omladinski/a radnik/ca radi, kao i celokupnom razvoju profesije omladinskog rada
razvijanje svijesti o potencijalnim konfliktima između ličnih i profesionalnih vrednosti, kao i između interesa i prava različitih pojedinaca/ki i etičkih principa omladinskog rada
prepoznavanje važnosti kontinuirane refleksije i debate o etičkim principima, te prihvatanje ovog dokumenta kao radne verzije koja treba da bude predmet diskusija

Rad sa službama i institucijama koje navedene principe razmatraju

• pobrinuti se da su kolege/inice, zaposleni/e kao i mladi, upoznati sa etičkim principima omladinskog rada
• spremnost na uključivanjenje u interpretacije, pojašnjavanja i diskusije o etičkim principima
spremnost na prigovor stavovima i praksi drugih kolega/inica ili organizacija/institucija, čija je praksa suprotna navedenim etičkim principima

Ipak, sve su to stručne definicije i podjele, koje je već neko unaprijed zapisao. Važno je da bude čovjek, dobar čovjek, da mladi ljudi sa kojim radite osjete da ste im prijatelj. Da mogu imati prijatelja u vama, da se mogu osloniti na vas. Možda im niste pravi prijatelj, ali budite onaj “profesionalni prijatelj”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email