BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Od lokalnog do međunarodnog rada sa mladima, šta je bitno? – Šejla Kršić

Sama definicija omladinskog rada nije tacno definisana jer postoje različite definicije oko kojih se treba dogovoriti i koju definiciju prihvatiti kao konačnu. Ipak, omladinski rad se može definisati kao mješavina aktivnosti baziranih na slobodnom vremenu i neformalnom obrazovanju. Iako se omladinski rad praktikuje kroz neformalno obrazvanje, mladi ipk mogu steći formalno učenje.

Omladinski rad se temelji na nekoliko principa koje svaki omladinski radnik treba ispoštovati kako bi obije strane, i omladinski radnim i mladi sa kojima radi, bile zadovoljne. Kada govorimo o etičkim principima, omladinski radnik se obavezuje da:

  • Tretiraju mlade ljude sa poštovanjem,
  • Poštuju i promovišu prava mladih da donose svoje izbore i odluke,
  • Promovišu i obezbeđuju dobrobit i sigurnost mladih,
  • Doprinose promovisanju društvene pravde za mlade i društvo u celini.

Kada je riječ o profesionalnim principima omladinski radnik treba da bude:

  • Uviđa i razumije granicu između ličnog i profesionalnog života,
  • Da budu odgovorni prema mladima , njihovim roditeljima i starateljima, kolegama i širem društvu,
  • Razvijaju veštine i kompetencije koje su potrebne za posao,
  • Podsticati i uključivati se u debate o etici u omladinskom radu,
  • Rad sa službama i institucijama koje navedene principe razmatraju.

Vodeći se navedenim principima i znanjem, omladinski radnik svoje znanje prenosi na mlade kroz različite vrste radionica, seminara, treninga, edukacija i razmjena kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

Pod pojmom radionica podrazumijevamo vođenje aktivnost koja se odvija u obliku grupne interakcije u kojoj učestvuje 15-20 učesnika. Učesnici i voditelji su smešteni u krug i aktivnosti u radionici su oblikovane prema modelu iskustvenog učenja. Radionice se obično označavaju tematski, kao npr. kreativne u čijem sastavu su npr. dramska i likovna, edukativne kroz koje mladi imaju priliku da razvijaju lične stavove I  sticanje vještina, kao i preventivne koje su bazirane na informacijama o posledicama rizičnog ponašanja.

Kada govorimo o treningu trebamo naglasiti da je to  kratkoročni obrazovni program kojim se ostvaruju različiti obrazovni ciljevi, na osnovu očekivanih rezultata učenja u smislu obuke za određene vještine i znanja. Trening kombinuje formalne metode, tzv. predavanje, kao i interaktivne metode, učenja kroz iskustvo, diskusije i rad u malim grupama. Tematika treninga je uslovljena krajnjim ciljem, npr.  ako želimo sprovesti obuku za vještine komunikacije u radu sa mladima, tema treninga će biti npr. komunikacija i omladinski rad.

Termin seminar se koristi za označavanje polustrukturisane grupne rasprave kojoj obično prethodi prezentacija neke ideje, na kojem se uspostavlja kontakt između predavača I polaznika, koji utječe na razvijanja inetelektualnih razina višeg  stepena kao što su samostalno zaključivanje, rješavanje problema i formiranje stavova. Također se stječu interpersonalne vještine poput aktivnog slušanja, držanja govora, raspravljanja, argumentiranja i vođenja grupe. Uspjeh seminara ovisi o vještini voditelja (predavača) i njegovoj sposobnosti upravljanja dinamikom grupe. Najbolja veličina grupe za izvođenje seminara je između 8 i 20 polaznika.

Pojam edukacija predstavlja  proces odgajanja, prenošenje općih i radnih iskustava, znanja, društvenih normi i vrijednosti s prethodnih generacija  na mlađe kao stečevinu ljudske kulture i civilizacije radi razvoja i obogaćivanja ljudskoga društva. Edukacija je temeljni uslov postojanja i opstanka ljudske zajednice. Na individualnoj razini obuhvaća proces stjecanja znanja, umijeća i navika, razvijanje tjelesnih, intelektualnih, moralnih, estetskih i radnih sposobnosti i dr.

Omladinski rad na lokalnom nivou

Kada govorimo o mladima i omladinskom radu on treba da bude prisutan tamo gdje su i mladi te možemo reći da se omladinski rad sprovodi na ulicama, u školama, omladinskim centrima i klubovima i dr. Kada govorimo o radu na ulici za njega možemo reći da se ond odvija izvan omladinskih centara i klubova, gdje mladi ne žele da budu dio organizacije ili ne žele da borave u omladinskom klubu, zbog čega je ova vrsta omladinskog rada dosta prihvatljivija, ali teža za organizaciju i sprovođenje određene aktivnosti. Izmješeni omladinski rad je direktan rad sa grupama mladih ljudi na „njihovoj“, čiji je cilj je ostvariti poverenje i kreirati programe I aktivnosti u skladu sa potrebama mladih ljudi kako bi im obezbijedili  pristup što većem broju informacija.  Outreach omladinski rad je  kratkoročna aktivnost ili projekat sa ciljem uspostavljanja veze između organizacije i populacije mladih u zajednici koji uključuje kampanje, festivale,  lokalne  i ulične akcije, tribine i forume.

Također, pored omladinskog rada na ulici, trebamo naglasiti  da postoji I omladinski rad u omladinskim klubovima koji svojim programom i politikom rada doprinosi pozitivnom vaspitno-obrazovnom utjecaju kroz mogućnosti za učenje u najširem smislu. Kroz programski koncept, mladi imaju priliku da se identifikuju i uče od drugih, stiču znanja i vještine  i vežbaju, otkriju i razviju svoje naklonosti ka nečemu što im je ranije bilo nepoznato, razviju postojeće vještine i da steknu neophodna znanja za ispunjen život u lokalnoj zajednici. Rad kluba usmeren je na kreativno korištenje slobodnog vremena. Što se tiće samog omladinskog kluba treba naglasiti da za njegovo postojanje treba imati I fizičke uslove, odnosno posjedovanje prostora u kojem bi se vršile aktivnosti u kojem treba obezbjediti I pristup za osobe sa invaliditetom kako bi se odgovorilo na principe jednakog učešća i jednakih mogućnosti za sve.

Omladinski rad na međunarodnom nivou

Kada govorimo o omladinskom radu na međunarodnom nivou, prva asocijacija su putovanja i otkrivanje nekog, za nas, novog i neotkrivenog svijeta. Međutim, međunarodni omladinski rad podrazumjeva profesionalno organizovane aktivnosti koje omogućavaju mladima izrazličitih država, različitih nacionalnosti i etničkih pripadnosti, kao i različitih kultura da sarađuju, uče jedni od drugih, upoznavaju različite kulture, te unapređuju živote za mlade na međunarodnom nivou kroz zagovaranje i druge vrste uticaja na međunarodne institucije, koji se ogleda u aktivnostima kao što su mđunarodne omladinske mreže, razmjene, seminari i treninzi koji su potrebni mladima. Kroz međunarodni omladinski rad svi učesnici i polznici edukacija, seminara, treninga, imaju mogućnost besplatnog putovanja kroz studijske razmjene i posjete koje im omogučavaju upoznavanje sa drugim i drugačijim, priliku da na neki drugi način, osim formalnog, steknu znanja i vještine koje im mogu pomoći u daljnjem školovanju i opredjeljenju ka onome što zaista želimo ili da odlučimo šta želimo biti ako do tog trenutka već nismo znali.

Zaključak

Čitajući napisani tekst, možemo zaključiti da omladinski rad na lokalnom ali i na međunarodnom nivou pruža mnogobrojne mogućnosti, ne samo omladinskim radnicima, već i mladima koji su uključeni u bilo kakvu vrstu aktivnosti na bilo kojem nivou ili mjestu održavanja istih. Omladinski rad, pored stjecanja novih i unaprjeđenja postojećih znanja i vještina, pomaže nam da bolje razumijemo i vidimo svijet oko sebe, da spoznamo da to nije samo crno- bijela slika, već da postoji mnogo različitosti koje se nadopunjuju i zajedno funkcionišu kao cjelina. Također, kroz kampove, radionice, seminare i edukacije upoznajemo nove ljude, stičemonova prijateljstva, spoznajemo sami sebe i fokusiramo se na ono što zapravo želimo biti.

Kada bi svi ovako zajeno radili i pomagali jedni drugima svijet bi bio ljepše mjesto u kojem bi svi bili jednaki I imali jednaka prava i mogućnosti bez obzira na sporl, rasu, etničku i bilo koju drugu pripadnost.