BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Poziv za učesnike – PAOR 2020

PRONI Akademija Omladinskog Rada ima za cilj pružiti mladim ljudima osnovna znanja iz oblasti omladinskog rada kako kako bi doprinjeli ličnom i društvenom razvoju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, te ih uključili u različite društveno – političke procese koji se tiču mladih ljudi.

Ciljna grupa

Kurs je namjenjen mladim ljudima (18 – 30 godina) koji imaju želju da kroz omladinski rad utiču na razne društveno – političke procese u njihovim zajednicama, te na taj način pridonesu razvoju svojih lokalnih zajdnica, ali i države Bosne i Hercegovine.

Kurs se sastoji iz šest modula, eseja koje će svako od polaznika morati napisati nakon završenog modula, kao i iz praktičnog dijela gdje će učenici u parovima isplanirati i implementirati pet radionica sa mladim ljudima iz njihovih zajednica.

Kurs se sastoji iz sljedećih modula:

  • Uvod u omladinski rad
  • Omladinski rad u praksi
  • Individualni rad sa mladima
  • Osnove rada sa grupama i izgradnja tima
  • Transformacija konflikta
  • Radikalizam i ekstremizam kod mladih u savremenom društvu Pripreme za praktični rad
  • Praktični rad
  • Prezentacija i procjena praktičnog rada
  • Evaluacija cijelog kursa

PAOR programom će se motivisati i ohrabriti i učešće aktivista-omladinskih radnika na projektima vezanim za razvoj omladinskog rada u zajednici, rješavanju problema mladih u lokalnim zajednicama te doprinos kulturi mira i nenasilja.

Cjelokupni program će se odvijati kroz PRONI metodologiju neformalnog obrazovanja mladih koristeći pristup baziran na ljudskim pravima i dvadesetogodišnjem iskustvu PRONI Centra u obrazovanju omladinskih radnika.

Svi polaznici PAOR programa koji uspješno završe obuku će dobiti Certifikat o završenoj obuci.

Aplikacionu formu ispunite na ovom linku.
Rok za prijave je 23.12.2019.

Prvi sastanak i modul počinje krajem januara na sve četiri lokacije.

Praktični rad ( radionice)

Praktični rad će biti ocjenjen od strane omladinskih radnika – mentora i vođe PAOR programa. Ocjena sa praktičnog rada je 50% ukupne ocjene.

Svi polaznici u parovima će tokom kursa isplanirati i sprovesti 5 praktičnih radionica u trajanju od 2 sata u već postojećim omladinskim klubovima uz pomoć i superviziju PRONI omladinskih radnika sa grupom mladih iz njihovih zajednica. Svrha praktičnog rada je utemeljenje teorije i sticanje praktičnih vještina iz omladinskog rada tokom trajanja praktičnog rada. Radionice će trajati dva sata, a dodatnih dva sata polaznici kursa će vršiti planiranje, pripremu, evaluaciju, te pisati izveštaj sa sprovedene radionice. Polaznici/ce kursa će da pohađaju treninge i sastanke između modula koji su u vezi sa praktičnim radom, kao što su: Uvod u praktičan rad, pisanje predloga projekta za praktičan rad, pisanje plana i izveštaja radionice

Ispiti i ocjenjivanje

Svaki od podkurseva završava se sa završnim ispitom koji se ogleda u eseju od najmanje 1000, a najviše 1500 riječi. Putem eseja polaznici/ce kursa će analizirati teme obrađene na završenom modulu, te na taj način demonstrirati da su usvojili znanje, vrijednosti i vještine potrebne za polaganje modula.

Osim toga polaznici/ce će dobiti spisak obavezne literature za svaki od modula, te će morati putem eseja demonstrirati poznavanje i razumjevanje iste, kao i samo poznavanje tehnike pisanja eseja

Mogućnost angažmana nakon završenog kursa

Nakon završenog kursa polaznici/ce će dobiti certifikat putem kojeg će moći dokazati da su završili/e obuku iz osnova omladinskog rada, te će se moći angažovati, kako volonterski, tako i profesionalno u omladinski organizacijama širom Bosne i Hercegovine.

Osim toga vještine koje steknu koristiće im i tokom drugih angažmana (prosvjeta ili druge pomagačke profesije), kako profesionalno, tako i privatno.

Ishodi učenja

Očekivani individualni ishodi učenja polaznika/ca kursa su:

Znanje: Polaznici/ce će dobiti osnovno znanje o tome šta je to omladinski rad, te kako on izgleda u praksi. Osim toga imaće priliku saznati kako raditi sa grupama mladih i izgraditi tim, ali i nositi se sa konfliktom tokom pakticiranja omladinskog rada. Obzirom na porast nacionalizma, radikalizma i ekstrmizma u Bosni i Hercegovini, regiji, ali i u Evropi polaznici/ce će saznati i kako se kao omladinski radnik/ca boriti sa ovim društvenim pojavama.

Vještine: Polaznici/ce će tokom kusa “Osnove omladinskog rada” steći vještine organizovanja grupa mladih ljudi u svrhu odgovora na potrebe mladih ljudi u njihovoj zajednici. Osim toga steći će vještine kritičkog razmišljanja, komunikacijske vještine, vještine rješavanja problema i vještine analiziranja društveno – političke situacije u kojoj se mladi u njihovoj zajednici nalaze, te će biti u stanju da zejedno sa mladim ljudima pronađu načine da odgovore na njihove potrebe.

Kompetencije: Polaznici/ce će nakon što završe kurs biti u stanju podrćati i osnažiti mlade iz svojih zajednica kako bi oni uzeli puno učešće u keiranju zajednica po mjeri mladih. Osim toga biće u stanju pružiti mladima siguran prostor i prilike za učenje kako bi oni dosegli svoj puni potencijal, ali i doprinjeti razvoju omladinskog sektora u svojim zajednicama.