Pripremni sastanak u okviru projekta UpDatAed održanog u Briselu

Implementacija projekta „UpDatAed – Towards digitaly safe youth organizations” započela je sa pripremnim sastankom koji je održan u Briselu, Belgiji od 15. do 18. marta 2019. godine.

Glavni cilj ovog projekta je stvaranje održivih sistema za osiguranje zaštite prava, bezbednost i privatnost mladih u programima omladinskih organizacija. Članovi tima i predstavnici partnerskih organizacija koji rade zajedno u okviru CONNECT Internationala na ovom projektu razgovarali su o budućim aktivnostima koje će osigurati pravilnu i efikasnu implementaciju projekta UpDataED tokom ove godine. Partneri su bili detaljno upoznati sa svim fazama i aspektima projekta, nakon čega su postavili solidnu osnovu za nesmetano odvijanje projekta i u skladu sa standardima kvaliteta neformalnog obrazovanja.

U cilju pripreme za drugu veliku aktivnost u okviru projekta, a to je seminar koji ima za cilj da stvori modele učenja za organizacije koje žele da u svom radu primijene standarde zaštite podataka, u narednim mjesecima će se provesti dva paralelna istraživanja. Oni će biti u funkiciji da saznaju više o greškama koje vidimo kada se radi o zaštiti podataka kroz rad sa mladima i uticaj različitih situacija koje su dovele do kršenja prava učesnika omladinskih aktivnosti. Nalazi ovih istraživanja poslužit će za razvoj metoda i tehnika koje će osigurati zaštitu privatnosti, identiteta i osjetljivih podataka u omladinskim organizacijama.

Projekat „UpDatAed – Towards digitaly safe youth organizations” sufinansiraju Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope i fondacija Friedrich Naumann fundacija za slobodu.

PRONI je partner na ovom projektu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email