PODGORICA – Konferencija: Omladinski rad u borbi protiv nasilnog ekstremizma

Forum MNE je u partnerstvu  sa šest država regiona Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina) organizovao regionalnu konferenciju ‘’Omladinski rad u borbi protiv nasilnog ekstremizma’’. Cilj konferencije je identifikovanje efektivnih praksi u omladinskom radu koje bi doprinijele prevenciji nasilnog ekstremizma među mladim ljudima u regionu.

Konferencija je okupila predstavnike šest zemalja iz regiona, koji dolaze iz redova civilnog društva, organa reda i institucija nacionalnog i lokalnog nivoa.
PRONI Centar kao partnerska organizacija iz Bosne i Hercegovine učestvovao je sa predstavnicima omladinskih radnika, predstavnika Policije Brčko Distrikta, predstavnika odjela za stručne i administrativne poslove kao i predstavnik Vijeća Mladih FBiH.

Na početku učesnici su razgovarali o tome koji su to pokretači nasilnog ekstremizma i šta društvo može učiniti da do njegovog razvoja ne dođe. Predstavnici akademske zajednice istakli su važnost angažovanja većeg broja disciplina u borbi protiv ovog problema. Prema riječima Svetlane Stanarević sa Fakulteta za bezbjednost, Univerziteta u Beogradu, za borbu protiv nasilnog ekstremizma važni su podaci koje mogu dati sociologija, psihologija, komunikologija, ali i istorija i brojne druge discipline. Ona zaključuje da samo interdisciplinarni pristup može doprinijeti rješenju problema. U ovom sistemu, posebno mjesto zauzimaju zvanične institucije. Prema riječima Aleksander Van Leuven-a, sa belgijskog univerziteta KUleuven, institucije su faktor koji doprinosi ponovnoj izgradnji uzdrmanog društvenog povjerenja i polazna osnova za izgradnju efikasnog sistema borbe protiv nasilnog ekstremizma.

Na konferenciji je pokrenuta diskusija o pokretačima nasilnog ekstremizma i podsticajima koji doprinose njegovom razvoju. Posljednja sesija prvog dana konferencije bila je posvećena svjedočenju Esada Kundakovića iz Novog Pazara čiji je sin poginuo na ratištu u Siriji. Svojim govorom pokušao je da skrene pažnju na značaj direktnog rada sa mladima i blagovremenog osluškivanja njihovih potreba i razmišljanja.

Tokom drugog dana konferencije nastavljena je diskusija o ulozi omladinskog rada u borbi protiv nasilnog ekstremizma i ulozi koju organizacije civilnog društva, a posebno omladinski radnici imaju u ovom procesu. Drugog dana učesnici su intezivno radili u 3 tematske grupe. Tematske grupe su se odnosile na nivou Vlade, međunarodnih aktera I na nivou mladih i civilnog društva. Preporuke će biti uskoro dostupne.

Konferencija  je dio projekta ‘’Otpornost mladih prema radikalnim i ekstremnim ponašanjima’’ koji sprovodi organizcija Forum MNE(www.forum-mne.com) u partnerstvu sa DamaD-Srbija, PRONI Centar za omladinski razvoj-Bosna i Hercegovina, Institut za demokratiju i medijaciju -Albanija, FIQ Forum za građanske inicijative-Kosovo i SEGA, Koalicija omladinskih organizacija-Makedonija.

Projekat je finansijski podržao  Balkanski fond za demokratiju, projekat Njemačkog Maršal fonda SAD.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email